MR

De medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR geeft gevraagd of ongevraagd advies over alle zaken die op onze school betrekking hebben. De MR bestaat uit twee ouderleden (OMR) en twee personeelsleden (PMR). Deze worden elk door hun eigen geleding gekozen. De zittingsperiode is drie jaar. Aalle ouders kunnen zich kandidaat stellen voor de MR. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij één van de MR leden terecht of een mail sturen naar: mr.schrijverke@optimusonderwijs.nl. Het jaarverslag van de MR wordt aan het begin van het schooljaar gepubliceerd.

Onderstaande personen hebben zitting in de medezeggenschapsraad.

Namens de ouders:

Marleen Broeksteeg (voorzitter)
Renee van der Heijden (OMR-lid)

Namens het personeel:

Rowan van Ralen (PMR-lid)
Floor Huijbers (PMR-lid)

 

Naast de MR bestaat de GMR: de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad. Deze raad behartigt alle zaken die alle scholen onder het bestuur aangaan. Ouders en leerkrachten kunnen zich kandidaat stellen en gekozen worden om hierin zitting te hebben.